aplikace_alergie.png
Jak bojovat s alergií?
S aplikací AlergoStop můžete na alergii zapomenout
Připomíná léčbu a varuje před aktuálními alergeny. Více informací zde.
Zuby_180x115.jpg
Nakupte v akci a zásobte se! Zubní kartáčky, pasty, vody a další. Více informací zde.

karusel_poradny_196px.jpg
POTŘEBUJETE RADU LÉKAŘE?
Nabízíme vám možnost jak ji rychle a pohodlně získat. Zeptejte se sami, nebo se podívejte na dotazy, které jsme již zodpověděli.

Rakovina žaludku

Řada statistik ukazuje, že se výskyt rakoviny žaludku ve většině vyspělých států snižuje. Příčina není bohužel zcela známa. více ...

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/
Odpovědi
Karel
1x

Můžu mít rakovuinu žaludku ve 13 letech?

Miroslav Provod

Rakovina Přes stále intenzívnější výzkum příčin vzniku rakoviny i dílčí úspěchy při její léčbě, většinou na ni lidé umírají. Domnívám se, že k pozoruhodnému – až šokujícímu závěru bychom se mohli dopracovat srovnáním statistik tohoto opakovaně se vyskytujícího zhoubného onemocnění v lokalitách s nadměrným množstvím statické elektřiny. Jako příklad uvedu tři taková místa v České republice. Olomoucký onkolog MUDr. Jurýška empirickým výzkumem zhruba 33 tisíc případů dospěl k zajímavému poznatku, že nejčastějšími souvislostmi s onemocněním rakovinou jsou stejné ulice a domy. Nic nezměnil fakt, že v minulé době byly tyto domy zbourány a na jejich místech postaveny domy nové; navíc ještě vyplynul zásadní poznatek, že lidé bydlící ve vyšších patrech onemocněli rakovinou častěji než lidé žijící v přízemí. V mnoha svých článcích na se touto problematikou podrobně zabývám a mohu konstatovat, že jde o samovolný přenos statické elektřiny na buněčné membrány z místa její nadměrné koncentrace. Na buněčných membránách tak dochází k energetickému přepětí a tím i k negativnímu ovlivnění činnosti buněk. Studiem historie lze dedukcí odvodit, že od dávných dob lidé vlastnosti statické elektřiny znali a v nejrůznějších případech je využívali ve svůj prospěch. Tehdejší lidé samozřejmě neměli o buněčných membránách ani tušení, ale spokojili se s tím, že jim to pomáhá. Za tím účelem vybudovali po celé Zemi statisíce menhirů, dolmenů, viklanů, mounds, mohyl i jiných megalitických staveb, situovaných do míst s nadbytkem statické elektřiny, která samovolně do nich přecházela. Při nedostatku tělesné energie bylo snadné ji prostřednictvím megalitů doplnit. V podstatě jde o cílenou manipulaci s napětím buněčných membrán. Odchylka od optimálního napětí v obou směrech vyvolává zdravotní anomálie. Příčin, které mohou vyvolat nadměrnou koncentraci statické elektřiny v lidském těle je mnoho; některé popisuji na webových stránkách. Další místo, kde opakovaně dochází k častějšímu výskytu rakoviny, existuje v kladenské čtvrti Tuháň v blízkosti hořící uhelné haldy. Podobné umělé kopce pro doplnění tělesné energie lidé v historii již budovali. Ale všeho moc škodí, zejména ve spojitosti s velkým zdrojem energie – ohněm. Je známo, že Keltové nabíjeli ohněm kameny, stejně jako je známo, že v blízkosti hornin kruhové stavby Stonehange byly nalezeny stopy po ohništích. Velké počty svíček i jiných malých ohňů se používá v sakrálních stavbách jako doplňujících zdrojů energie. Jednoduchým pokusem lze ověřit, že se nemýlím. Postavím-li vedle horniny hořící svíčku, pak u horniny sleduji nárůst energie. K uvedenému případu hořící haldy je třeba dodat, že její negativní působení se neprojeví pouze v její blízkosti, ale může projevit i v zónách, které jsou rozloženy i ve větších vzdálenostech. Třetím místem, kde opakovaně dochází k častému výskytu rakoviny a které sleduji, je venkovská usedlost, kde jako jednu z příčin energetického přepětí hmoty stavby považuji konzolový rozvod elektřiny 3 x 380 V, který je na domku umístěn na obvodových zdech ve dvou směrech – na podélné i štítové zdi. Uvnitř stavby tak dochází ke křížení zón a tím i k větší energetické koncentraci. Nelze ale vyloučit i další vlivy, které se mohou na navýšení energie podílet. Nepochybuji o tom, že obdobná místa s opakovaným výskytem rakoviny se vyskytují po celé Zemi a domnívám se, že nemohou unikat pozornosti lidem z okolí. Bylo by proto prospěšné tato místa zmapovat pro následný statistický průzkum, ze kterého bychom získali užitečné informace. Vezmeme-li v úvahu dlouhodobé bádání po příčinách zhoubného bujení buněk, pak by měla být prozkoumána jakákoli další myšlenka. Miroslav Provod

Vilda
6x

Jaká je šance na léčbu v případě že se ne toto onemocnění přišlo dost pozdě a velikost nádoru je 11,8 cm?

Miroslav Provod

Statická elektřina Je všeobecně známo, že statická elektřina vzniká třením hmot s různou vodivostí. Pravděpodobně největším energetickým zdrojem na Zemi jsou vodní toky, kde statická elektřina vzniká třením molekul vody o skalní nebo jiné podloží. Energetické složky (aura, zóny, interzóny) podzemních pramenů, potoků, řek, veletoků, mořských proudů a příbojů vytvářejí po celé Zemi mohutný trojrozměrný rastr, jehož vodivé složky jsou v interakci se složkami bouřkových mraků i jiných nábojů. Vlivem měnících se průtoků vodních toků a pohybu bouřkových mraků, jsou všechny tři složky statické elektřiny v neustálém pohybu, přičemž fauně i flóře samovolně doplňují energii. Planinu Nazca lze pak bez nadsázky nazvat „Dispečerským pultem dávných věků“. Nesčetné linie zde dokumentují zóny velkých zdrojů statické elektřiny té doby. Na htt p://www.miroslavprovod.com , Chapters /2003 / 3 Diagrams / No. 3, experimentem prokazuji vodivost zón statické elektřiny. Umělé vodní toky pod planinou s regulací průtoku umožňovaly propojit jednotlivé zóny a tím nasměrovat energii do jiného místa. Podobné propojení zón nejmohutnějších zdrojů statické elektřiny – mořských proudů, lze simulovat skupinami velkokapacitních kondenzátorů. Na vyhledavači GOOGLE – Obrázky, heslo SHC, naleznete pohled na místnost WC s lýtkem a chodidlem ženské nohy. Jde o klasický příklad vodivosti zón statické elektřiny. Zóny proudící vody v potrubí splachovadla zprostředkovaly propojení s blízkými energeticky mohutnými zónami energetického rastru. Proč dávné kultury situovaly megality do ohybů řek a meandrů, zjistíme snadno. Zakreslíme vodní tok a jeho energetické složky v přímém směru. Při ohybu přímého směru na jeho vnitřní straně dochází ke zhuštění zón i interzón, tedy k větší energetické koncentraci. Podobný energetický efekt se projevuje u staveb kruhového nebo elipsovitého půdorysu, také u kopulí a kleneb. Pan Mgr. Petr Benešovský ze stavební fakulty v Brně, benesovsky.p@fce.vutbr.cz , napsal: „Statická elektřina, vznikající nejrůznějšími procesy ve vnitřních prostorách budov, představuje určité riziko poškození produktů, zařízení i zdraví personálu“. Ztotožňuji se s jeho konstatováním a mohu jej doplnit. Zdrojem statické energie pro náboje budov je především velikost jejich hmoty a specifická váha materiálu. Vzniká stejně jako u megalitických staveb. Hmota stavby přejímá energii od zón statické elektřiny, které ji protínají. Dále je rozhodující, zda stavba byla založena na energetickém místě (křížení zón), či nikoliv, zda je řádně uzemněna, nebo není. Dalším vnějším zdrojem je větrné počasí. Tření molekul vzduchu o hmotu stavby také produkuje statickou elektřinu. Vnitřními zdroji, které náboj budovy dále zvětšují, mohou být: všechny kovy, proudící voda v potrubí topného systému, elektrické rozvody, všechny elektrické spotřebiče, ohně, a další zdroje. Člověk v tomto prostředí, zejména spí-li doma na kovovém lůžku, snadno může získat nadbytečnou energii, která může negativně směrovat jeho myšlení vlivem zvýšeného elektrického napětí na mozkových buňkách. Následky takových případů popisuji na htt p://www.miroslavprovod.com . Nadměrné napětí na buněčných membránách nelze změřit, člověk má v elektronice těla zabudováno něco podobného jako stabilizační Zenerovu diodu. Nárůst aury se zvětšuje pouze do poloměru 110 cm, jaký energetický proces v lidském těle následně probíhá, nedokáži vysvětlit. Vím jen, že se dále stupňuje, což lze prokázat experimenty se skupinami kondenzátorů nabitých na 300V, kdy každý jedinec, účastník pro zdravotní anomálie rychle pokusy přeruší. Dalšími potvrzujícími důkazy jsou např. „Posedlost tancem“, nebo SHC. Nelze pochybovat o tom, že největší přírodní síla – statická elektřina - ovlivňuje i jiné obory. V průběhu experimentů jsem zjistil, že některé bakterie hynou při kontaktu s většími náboji statické elektřiny. V pokusech jsem nepokračoval proto, že bakterií je velmi mnoho a naučit se je rozlišovat by pro mne bylo velmi náročné, neboť jsem zaměřením hlavně technik, ale také z důvodu, že je mi 78 let a množství pokusů mému zdraví rovněž neprospělo. Překvapilo mne, že některé šamanské praktiky lze prostřednictvím statické elektřiny také oživit. Nemohu se ubránit dojmu, že příštím generacím bude připadat úsměvné topit v kotlích elektráren, když nevyčerpatelnou energii oceánů lze získat mnohem výhodněji. Domnívám se, že by bylo velmi přínosné věnovat téměř neznámé statické energii ve výzkumu větší prostor. Skrývá v sobě mnohá tajemství. Listopad 2008 Miroslav Provod P.S. Webové stránky jsou pouze v angličtině. Články v českém jazyce naleznete v časopisech na vyhledávači GOOGLE po zadání hesla „miroslav provod+statická elektřína“

Miroslav Provod
3x

Náboj lidského těla Nové znalosti o vlastnostech statické elektřiny, objasňující energetickou podstatu budování megalitických staveb, nabízejí také vysvětlení jiných nepoznaných jevů. Budování megalitů pro ozdravné účely je jen výchozí poznatek. Z mnoha nápověd vyplývá, že tehdejší lidé také znali způsob, jak prostřednictvím jiných nábojů energetickou hodnotu lidského těla zvětšovat nebo zmenšovat. Současná věda o náboji lidského těla uvádí, že napětí na buněčných membránách se pohybuje v rozmezí mezi 30 až 80 mV a kapacita buněčných membrán vykazuje hodnotu 1µF na cm². Manipulací s uvedenými hodnotami se medicína nezabývá. V historii se nachází více nápověd pro ovlivňování náboje lidského těla. Mimo energeticky upravených hornin to byly také na povrch vytékající vodní prameny. Lidem neuniklo, že voda se vyznačuje léčivými vlivy. Obvykle takové místo dávalo podnět k založení poutního místa a vybudování sakrální stavby. Ta ve své hmotě akumulovala statickou elektřinu vodního toku, ze které lidé získávali energii podobně jako z menhiru. Stejně jako v Lurdech v ojedinělých případech se poutník uzdravil. Většina zaznamenala úbytek únavy, lepší náladu apod. Léčivý energetický efekt vody není trvalý. Pokud není v určité době zkonzumována, její náboj se pozvolna ztrácí přechodem do menších nábojů. Ve vodě zůstávají pouze minerály jako u všech prodejných minerálních vod. Vrátit vodě energetickou hodnotu je snadné, lze tak učinit jejím protřepáváním nebo kontaktem větších nábojů. Léčivý efekt nelze ale paušalizovat. Je pravděpodobné, že lidé mají na buňkách odlišné energetické hodnoty a jinou potřebu minerálů, proto každý jedinec asi potřebuje jinou dávku statické elektřiny v kombinaci s různými minerály. Energetické a chemické spolupůsobení nelze dosud vysvětlit, stejně jako nelze stanovit optimální velikost náboje lidského těla. Neustále se nacházíme v energetickém rastru nejrůznějších nábojů, které nás energeticky ovlivňují. K základním informacím se ale můžeme přiblížit velkým množstvím statistických údajů, které lze získat experimenty. Pro výzkum manipulace s nábojem lidského těla nemusíme čekat na sestrojení měřicího přístroje. Budovatelé megalitů nepochybně k tomuto účelu používali také mnohem jednodušší instrumenty, půjdeme tedy jejich cestou a identifikace budeme provádět virgulí. Časy, kdy byla virgule zpochybňována, lze označit jako minulé. Virgule reaguje na souhlasnou polaritu náboje známou odpudivou silou. Vysvětlení proč nereaguje v rukou každého jedince, spadá do oblasti dosud neobjasněné vlastností statické elektřiny - polarity nábojů. Byla to virgule, která umožnila proniknout do tajemství megalitů a objevit dosud neznámé vlastnosti statické elektřiny. Nepochybuji o tom, že pomocí virgule lze učinit také první kroky ve výzkumu nábojů buněčných membrán. To ale vyžaduje získání statistických údajů z velkého množství experimentů pomocí zájemců o tuto problematiku. Každému, kdo projeví na kolektivním experimentu zájem, mohu doporučit seznámit se s obsahem článků "Dowsing versus aura" a "Diagrams" na http://www.miroslavprovod.com/ , kde popisuji technologické postupy při identifikaci nábojů. Velikost aury lidského těla, která kopíruje jeho tvar, je mnohem snadnější určit, když tělo přizpůsobíme tvaru koule tak, že se posadíme na schod a hlavu položíme na kolena. Virgulí identifikujeme poloměr a vypočteme objem koule. Nelze ale požadovat např. u lidí, kteří opouštějí sportovní stadion, nebo při podobné příležitosti, aby si sedali na schod. Vyřešil jsem to tak, že identifikuji velikost aury u lidí v místě hrudníku s tím, že jde ve všech případech o stejný zlomek aury. To je pro hodnocení a statistiku dostačující. Velikost aury je přímo úměrná napětí na buňkách, její snadná identifikace umožňuje mít neustále pod kontrolou energetickou hladinu těla. Mohu proto doporučit získávat takto statistické údaje ve všech situacích. Zda je lůžko mimo škodlivé silné zóny, zjistíte identifikacemi velikosti aury před a po spánku. V tomto případě může být velikost aury značně ovlivněna kovovým lůžkem. Poučné bude také identifikovat spolujezdce v různých dopravních prostředcích před jízdou a po jejím ukončení, stejně jako před a po návštěvě shromaždiště lidí. Budete udiveni, co s energetikou těla učiní alkohol i se značným časovým odstupem. Neméně zajímavé bude sledovat auru na lidech závislých na nikotinu, alkoholu, drogách, u gamblerů, bezdomovců, lidech postižených určitou nemocí (od onkologa jsem získal informaci, že jeho nejvážnější pacienti mají auru 15 cm), apod. Získané informace lze ještě upřesnit údaji: muž, žena, věk. Nebude snadné se přiblížit k poznatkům dávných kultur, o kterých jsme měli mylnou představu. Můžeme ale z průběhu dalších výzkumů očekávat další překvapující zkušenosti. Listopad 2009 Miroslav Provod

Jana

Cetla jsem velmi zajimave stranky, snad pomuzou: www.aloeveragel.estranky.cz

hanka

také jsem četla zajímavé čtení http://chlorellamrmia.blogspot.com/

BIOVID

Léčba rakoviny - 20 let od úspěšné léčby rakoviny biotronikou (video) http://www.dub.cz/cs/20-vyroci.php

Hana
1x

Dobrý den, můj otec má zhoubný nádor v žaludku. Zajímalo by nás jestli je tato rakovina nakažlivá pro nás když bude s náma doma. Na co si máme dávat pozor a čím se to může přenášet. Děkuji za odpověď. Odepište prosím na můj email hanka2312@seznam.cz

Miroslav Provod

Homeopatie z jiného pohledu K následné úvaze o homeopatii mne inspiroval objev rakouského občana Johanna Grandlera. Zaujaly mne jeho poznatky o revitalizované vodě, zejména o jeho aktivační jednotce, ve které protékající voda mění své vlastnosti. V průběhu výzkumu, který popisuji na http://www.miroslavprovod.com, jsem protřepávání vody prováděl v jiné souvislosti a změny vlastností vody jsem také zaznamenal. Pro posouzení Grandlerova objevu ve vzájemném vztahu s mým poznatkem jsem v troubě na pečení chleba obyčejnou vodu nahradil vodou, kterou jsem v plastové láhvi protřepával jednu minutu. Z této protřepané vody byl chléb mnohem kvalitnější, snadněji se oddělil od nádoby a trouba byla dokonale čistá. Rovněž káva protřepaná v termosce byla mnohem chutnější. Protřepáváním (dynamizací) se v kapalinách navršuje náboj statické elektřiny, který se vytváří třením molekul vody o hmotu nádoby. Není to nic nového, jde o známý fyzikální jev. Jednoduchý experiment s dynamizací může být snadno realizován v pekárnách i v domácnostech, zejména za situace, když k není zapotřebí kupovat drahou Grandlerovu aktivační jednotku. Jde o zajímavý poznatek a lze předpokládat, že z dalších ověřovacích pokusů, zejména se změnami velikosti náboje statické elektřiny, mohou vyplynou další pozoruhodné jevy i u jiných kapalin. Česká televize dostala od skeptiků bludný balvan za šíření nesmyslů v souvislosti s revitalizovanou vodou. Domnívám se, že si skeptici nemohli vybrat ke svému zkompromitování vhodnější příklad. V krátké době doje pravděpodobně k masovému opakování experimentu s dynamizací, a po ověření funkčnosti bude následovat kritika skeptiků od veřejnosti. ----------------------------------------------------- Některé z uvedených poznatků by mohly být využity při výzkumu homeopatie, v souvislosti čtyř dosud neznámých vlastnosti statické elektřiny publikovaných na http://www.miroslavprovod.com Hahnemanem používané potenci 30CH je překročena Avogardova konstanta, a proto je Vědecká komunita přesvědčena o neúčinnosti homeopatie, je nepravděpodobné, že by v roztoku zbyla alespoň jedna molekula účinné látky. Nesouhlasím s tímto názorem, kdy zpochybnění jednoho z více faktorů by mohlo zpochybnit funkčně ověřenou homeopatii. Domnívám se, že nejde pouze o stopy účinné látky, ale také o další dosud neznámé činitele. Opakovanou dynamizací se v kapalině navršuje náboj statické elektřiny, který v souvislosti s ředěním vody by mohl cosi napovědět. Uvedu další příklad, kde by se podstata homeopatie mohla také skrývat. Milióny megalitických struktur rozmístěných po celé Zemi, menhiry, dolmeny, kromlechy a mnohé další, jsou současnou vědou označovány jako astronomické pozorovatelny, nebo také jako kalendářní a zemědělské pomůcky. To zní jako paradox, lidé v době kamenné měli jistě jiné starosti, než se zabývat astronomií v tak velkém měřítku. Jako větší nesmysl mi ale připadá, že se tato zdůvodnění ještě vyučují a lidé tomu věří. Z našeho empirického výzkumu vyplynulo, že megalitické struktury byly budovány pro ozdravné účely, v souladu se samovolným přesunem statické elektřiny z horniny na buněčné membrány lidského těla. V tomto smyslu to jistě lidé v dávné historii jistě nechápali, ale stačilo jim, že to funguje. V případě homeopatie vědecké komunitě nestačí, že to funguje, požaduje vysvětlení, stejně jako každý, kdo se homeopatií zabývá. To ale ještě nějaký čas potrvá, myslím, že bychom nejprve měli vědecky upřesnit rozdílné chápání historie, kde se mohou skrývat zajímavá poučení, a více se věnovat výzkumu statické elektřiny, kde postrádáme také mnohá vysvětlení jako např. kulové blesky, a další nevysvětlitelné jevy V žádném případě nesmíme uvažovat o neúčinnosti homeopatie, pouze proto, že v konečném roztoku nemůže být ani jedna molekula účinné látky. Homeopatie funguje, nespadla z nebe, někdo ji musel vymyslet. Musíme tedy připustit, že onen "někdo" měl více potřebných informací a mohl se v přírodních zákonech lépe orientovat. Miroslav Provod http://www.miroslavprovod.com

Helena

Prosím vás když žaludek praskne a stihly udělat operaci ,ale dostala se otrava do těla jaká je šance na vylečení?

ano hm

hm mno šance je, ale hodně zaleží na tom jak rychle se dutina břišní vyčístí od obsahu žaludku a hlavně od kiseliny co je v žaludku ! pokud po operaci dojde k sepsi dutiny břišní tak vyhlidky jsou dosti mizerné zaleží na konkrertním člověku jak to je organizmus "rozchodí " pak už jen zaleží čím daná sepse byla zaviněna jestli vylitím obsahu žaludku do dutiny břišní nebo odflaklou praci chirurga !!!

Kata1

Kdyz je mi blbe a tlaci me zaludek a zvracim a nemuzu se ani otocit. Muze to nebyt?

Ondřej

Slyšel jsem o doplňku stravy Senzycol, který by měl pomáhát v řadě různých zdravotních problémech, ale překvapilo mne právě i to, že by měl pomoct při rakovině. Před 4 lety jsem absolvoval operaci, kdy mi odstranili čast žaludku a střev. Dočetl jsem se, že by tento produkt mohl zabraňovat tvorbě rakovinotvorných buněk. Máte s tím někdo přímé zkušenosti?

Dominika

Ondřeji, mě Senzycol taky doporučili, užívám ho jen 3,5měsíce, takže nemohu ztímpřímo soudit, ale věřím, že své účinky má, četla jsem případovou studii, která mě přesvědčila ke koupi tohoto preparátu.

ano hm

no nevím jaké je šance zaleží na typu nadoru a jestli metastazuje ! ale nejsem si jist jestli lze žít bez žaludku dloho době ! při jenom žaludek spracovává potravu a natraví ji atd a naví produkuje najké enzimy potřebné pro praci zažíváciho traktu atd nevím jestli už dneska jsou leky nahrady za "žaludek " je zajimavé že když do google zadáte ( totální gastrektomie dlouhodobá prognoza ) tak najk google mlčí a ani v člancích nic moc není takže tak asi zaleží na konkrétním člověku po totální gastrektomie jak to snáší atd jeden člověk kterého zmám je po totální gastrektomie a mužu vám řící že par mněsícu po operaci vypadá jako by utekl z osvětimi ! a to ji normálně jak mu doporučily doktoří :) osobně bych se snažil vyhnout totální gastrektomie , pokud to není absolutně nezbytné , resp spočítal bych si jak dlouho budu žit z rakovinou žaludku a jak dlouho po totální gastrektomie , takhel bych udělal ja ale je to každého volba ! jelikož jak jsem psal google a články mlčí ohledně dlouhodobé prognozy po totální gastrektomie tak je těžko se rozhodovat , otazka jestli to mlčení není umysl ! aby dokturci mněly kšeft ! :)))))

Přidat nový komentář

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Anketní otázka

Plánujete očkování proti žloutence?

Zatím hlasovalo 66 lidí

Mohlo by vás zajímat

Alergická reakce na hmyzí bodnutí. Jak vypadá a jak se hmyzu vyhnout?

Pikniky, venkovní grilovačky, koupaliště a procházky ve volné přírodě. To vše patří k létu. Všechny tyto aktivity přitahují bohužel kromě dobré společnosti i hmyz, který může být pro alergika ohrožením – v některých případech i na životě. Jak vypadá alergická reakce na hmyzí bodnutí a jaké zásady dodržovat, aby se mu alergik vyhnul, radí specialista z portálu ProAlergiky.cz, Michal Závacký.

Letní migrény: Jak si užít sezónu s menší bolestí

Pro mnoho migreniků může být léto velmi nepříjemným a bolestivým obdobím roku. To, co by mělo být časem venkovní zábavy, může ve skutečnosti sloužit jako spouštěč migrény, protože výzkumy naznačují, že teplo má dopad i na jedince náchylné k migréně.

Úžeh, úpal, angína, nebo nemocné srdce? Jak poznat, že vám hrozí srdeční kolaps?

Podle kardiologů je v létě nebezpečná především kombinace horkého a vlhkého prostředí. Tehdy se infarkt nevyhýbá ani dosud zdravým lidem. Jak poznat, že jsou lidé pouze přehřátí kvůli horku, nebo že už jim hrozí srdeční kolaps? Podle předsedy českých kardiologů prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., o sobě nemocné srdce v létě dává vědět čtyřmi nejčastějšími způsoby.

Brigáda v zahraničí a zdravotní pojištění

Chystáte se odjet na letní brigádu do zahraničí? Co musíte zařídit před odjezdem z hlediska zdravotního pojištění?

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

20. ledna 2008, 12:04:30

ahoj...jsem v prváku na konzervatoři, hra na flétnu..asi pře 14ti dny mě začala pobolívat…

19. října 2010, 18:39:30

Stando, naštvat nás vždy může jen inteligent. A to bohužel zde není splněno. Zkusím…

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce