Inzerce

Úhrady očkování proti klíšťové encefalitidě zdravotnickými pojišťovnami

7. března 2008,   |   přečteno: 7844x

Úhrada očkování proti klíšťové encefalitidě v rámci nadstandardních programů zdravotních pojišťoven pro rok 2005. Podmínky pro poskytnutí příspěvku.

Očkování

111 VZP, Orlická 4, 130 00 Praha 3, tel.: 221 752 175, www.vzp.cz

Podmínky pro poskytnutí příspěvku VZP:

 • - očkování je provedeno se souhlasem ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • - první dávka byla aplikována nejpozději v kalendářním roce, ve kterém pojištěnec dovršil 15 let
 • - dítě je pojištěnec VZP

VZP poskytuje příspěvek na základní očkování ve výši 400,- Kč. Příspěvek je vázán na ukončení očkování, tj. na aplikaci 3. dávky, a to bez ohledu na skutečnou výši úhrady za 3. dávku očkovací látky. VZP poskytuje příspěvek i pojištěncům, kteří se registrovali u VZP až v průběhu základního očkování, tj. před aplikací 3. dávky očkovací látky.

Revakcinace je hrazena všem pojištěncům VZP (kteří ukončili základní očkování) podle potřeby opakovaně, maximálně do konce roku, ve kterém pojištěnec dovršil 19 let. VZP proplácí částku na revakcinaci uvedenou na účetním dokladu, maximálně však do výše 400 Kč.

Příspěvek proplácí výhradně okresní pojišťovna VZP příslušná podle místa trvalého bydliště. Zákonnému zástupci pojištěnce (případně jeho zmocněnci – nutno předložit písemné zmocnění) bude poskytnut příspěvek na základě předložení:

 1. žádosti o poskytnutí příspěvku na očkování proti klíšťové encefalitidě
 2. průkazu pojištěnce VZP (dítěte)
 3. očkovacího průkazu (výjimečně jiného dokladu) s údaji o provedení základního očkování nebo revakcinace
 4. pokladního dokladu o zaplacení (v případě revakcinace musí obsahovat částku za vakcínu bez aplikace) 1.-3. dávky očkovací látky (stačí doklad o zaplacení dvou dávek, z toho jedna musí být 3. dávka) nebo očkovací látky na revakcinaci.
 5. občanského průkazu příjemce hotovosti, tj. zákonného zástupce dítěte do 17 let nebo zmocněnce. Plnou moc, v případě zmocnění osoby, která není zákonným zástupcem očkovaného pojištěnce.

Pokladním dokladem o zaplacení může být příjmový podkladní doklad při platbě v hotovosti, ústřižek složenky při platbě prostřednictvím spojů nebo peněžního ústavu, recept na očkovací látku potvrzený lékárnou, která očkovací látku vydala, nebo pokladní blok potvrzený lékárnou, která očkovací látku vydala.

205 HUTNICKÁ ZP, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava 3, tel.: 599 090 703 www.hzp.cz

HZP poskytuje příspěvek do výše 500 Kč (1 000 Kč pokud jsou oba rodiče pojištěncem HZP) na některé z uvedených očkovacích látek dle úvahy pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce do 18 let věku. V rámci tohoto programu lze čerpat příspěvek na 2. či 3. dávku očkování proti klíšťové encefalitidě nebo přeočkování.

• 2. a 3. dávka a přeočkování proti klíšťové encefalitidě;
• invazivní meningokokové onemocnění (do 25 let);
• virová hepatitida typu A, B a AB;
• chřipka;
• haemophilus influenzae;

Příspěvek bude poskytován po aplikaci očkovací látky nebo dávky pojištěncům, kteří se dostaví s dokladem o zaplacení očkovací látky (nehradí se aplikace), očkovacím průkazem a průkazem pojištěnce do pokladny KM. Doklad musí obsahovat jméno, rodné číslo, název očkovací látky, upřesnění k jakému očkování je určeno, popř. zda-li se jedná o 2. nebo 3. dávku očkování nebo přeočkování, datum, zaplacenou částku, razítko lékárny a podpis pracovníka vystavujícího doklad v lékárně.

217 ZP METAL-ALIANCE, Čermákova 1951, 272 01 Kladno, tel.: 312 240 090 www.zpma.cz

ZP Metal-Alliance poskytuje v rámci Příspěvkových preventivních programů příspěvek na 3. dávku očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě od věku 2 let. Výše příspěvku bude poskytnuta ve výši 300 až 500 Kč dle délky pojistného vztahu pojištěnce u ZP MA.

Podmínky poskytnutí příspěvku: věk od 2 let, předložení průkazu pojištěnce, občanského průkazu, předložení očkovacího průkazu pojištěnce, v němž je vyznačeno datum provedení očkování či přeočkování, jméno, podpis a razítko provádějícího lékaře, předložení originálu platebního dokladu za očkovací látku, očkování či přeočkování bylo provedeno a pojištěncem zaplaceno v roce 2005, příspěvek může být čerpán od 1.2.2005, nejpozději do 21.12.2005 včetně.

209 ZP ŠKODA, Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 818 018 www.zpskoda.cz

Přispívá na 3. dávku nebo přeočkování všem pojištěncům v max. výši 300,-Kč (příspěvek na vakcínu), po předložení originálního účetního dokladu o zaplacení (obsahuje: RČ, jméno, příjmení, IČO zdravotnického zařízení, částku v Kč, účel platby, datum, razítko, podpis lékaře).

207 OBOROVÁ ZP, Tusarova 36, 170 61 Praha 7, tel.: 283 022 111, 261 105 109 www.ozp.cz

Od 1.1. 2005 možnost čerpání příspěvku v rámci kreditního systému. Měřítkem pro zařazení do programu je množství a struktura čerpané zdravotní péče v porovnání se statistickou nákladovostí průměrného pojištěnce stejné věkové skupiny a pohlaví. K tomu OZP vytvořila virtuální účty svých pojištěnců za uplynulých 12 měsíců a podle nich provedla hodnocení. Bližší informace na www.ozp.cz.

211 ZP MV ČR, Na Míčánkách 2, 101 00 Praha 10, tel.: 272 737 566 www.zpmvcr.cz

Pojišťovna poskytuje příspěvek 1x ročně do max. výše 400,- Kč na 3. dávku očkovací látky nebo přeočkování, pojištěncům nad 18 let.
Pojištěncům do 18 let poskytuje příspěvek i na 2. dávku očkovací látky, takže v roce 2005 může celkový příspěvek činit maximálně 800,- Kč.

Podmínky poskytnutí příspěvku:

 1. u dětí do 18 let musí být v době čerpání oba rodiče či samoživitel pojištěnci ZP MV ČR
 2. očkování musí být provedeno a klientem zaplaceno v r. 2005, nejpozději do 15.12.2005.
 3. u všech očkování je do výše příspěvku zahrnuta i aplikace
 4. k úhradě příspěvku je nutné předložit:
 5. ● kopii platného očkovacího průkazu pojištěnce nebo průkazního dokladu, v němž bude vyznačeno datum provedení očkování či přeočkování a jméno, podpis a razítko provádějícího lékaře
  ● originál platebního dokladu za očkovací látku a za její aplikaci. Na dokladu musí být uvedeno i o jakou dávku se jedná (2., 3. nebo přeočkování). Doklad musí být opatřen datem nákupu i aplikace, plným jménem a rodným číslem pojištěnce.

222 ČESKÁ NÁRODNÍ ZP, Ječná 39, Praha 2, tel.: 261 387. 150, www.cnzp.cz

Pojišťovna přispívá dětem a mládeži do 18 let věku celkovou částkou 1.500,- Kč na očkování proti těmto onemocněním:
• klíšťové encefalitidě (všechny tři dávky);
• invazivnímu meningokokovému onemocnění typ C;
• infekční žloutence typu A, B;
• chřipce;
• haemophilus influenzae;

Rodiče (zákonní zástupci) mají možnost výběru z několika druhů očkování bez omezení dávek, mohou zvolit i kombinaci očkování, příspěvek bude poskytnut do výše 1.500,- Kč / 1x za 18 let. Příspěvek je možné využít i na přeočkování. V případě, že klient začal s očkováním, které vyžaduje aplikaci v dávkách (např. klíšťová encefalitida) v období před dovršením 18 let věku, uhradíme zbývající dvě dávky, které mu budou aplikovány, nebude-li do té doby vyčerpána finanční hranice 1500 Kč. Upozorňujeme, že veškerá očkování indikuje a provádí praktický lékař pro děti a dorost, který ošetřuje Vaše dítě, příp. odbor epidemiologie krajského zdravotního ústavu (bývalé okresní hygienické stanice).

Způsob nárokování: osobně či korespondenčně na spádové pobočce ČNZP po dokončení celého cyklu očkování předloží zákonný zástupce dítěte, popř. klient, který dovršil věkovou hranici 18 let, originál daňového dokladu o zaplacení dávek očkovací vakcíny a originál daňového dokladu o jejich aplikaci od ošetřujícího praktického lékaře nebo od lékaře spádového zdravotního ústavu (bývalé hygienické stanice), který provedl očkování. Dále předložte ke kontrole očkovací průkaz se zaznamenanými údaji o tomto očkování a průkaz pojištěnce ČNZP.

213 REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA – ZAMĚSTNANECKÁ ZP, Michálkovická 108, 710 15 Ostrava, tel.: 596 256 206 www.rbp-zp.cz

RBP-ZP hradí dětem a mládeži do 18 let věku s rizikem kontaktu s původcem klíšťové encefalitidy v plné výši 2. a 3. dávku očkovací látky a přeočkování. Očkování indikuje ošetřující lékař ve spolupráci s příslušnou hygienickou stanicí, která očkovací látku dětem zajistí. Vzniklé náklady jsou rodičům uhrazeny po aplikaci závěrečné dávky na kterémkoliv pracovišti RBP. Stejný postup rodiče uplatní v případě zakoupení očkovací látky v lékárně. V tomto případě doloží aplikaci očkovací látky očkovacím průkazem dítěte.

RBP-ZP hradí v plné výši 3. dávku a přeočkování proti klíšťové encefalitidě pojištěncům starším 18 let.

201 VOJENSKÁ ZP, Drahobejlova 1404/4, Praha 9, tel.: 266 311 911, www.vozp.cz

VoZP poskytuje v rámci nadstandardní zdravotní péče příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě.
Základní očkování: hrazena 1 dávka v rámci základního očkování (při nestejné úhradě jednotlivých injekcí, pak 1/3 úhrady všech tří dávek očkovací látky), a to u dítěte v rozmezí od 2 do 15 let pojištěného u VoZP.
Očkovací schéma musí být ukončeno a zapsáno v očkovacím průkazu dítěte. Žadatel (rodič či zákonný zástupce) musí předložit pobočce doklady o úhradě všech 3 očkovacích látek. Přeočkování: hrazeno v plné výši u dětí od 2 do 15 let pojištěných u VoZP za podmínky, že aplikace této dávky bude provedena v období od 3 do 5 let od ukončení očkování, tj. od poslední injekce.

Nutno předložit: vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku, originál pokladního dokladu, kopii očkovacího průkazu dítěte.

autor:

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Vyhledat lékaře
Vyhledat zdravotnické zařízení
Druh zařízení:
Co nejblíže k:
Inzerce
loading...
Inzerce
Nové články emailem
Anketa
Co považujete za nejvhodnější způsob podpory posílení imunity dítěte?
Zatím hlasovalo 266 lidí.
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Aktuální diskuse
 • Jana (změna antikoncepce) 18. září 2019, 13:02:26

  Pokud chces zacit zit trochu zdrave, myslim ze zmena antikoncepce na nehormonalni je sprany krok.… Diskutovat

 • Ela (Citalec a Neurol-zkušenosti s užíváním) 18. září 2019, 17:01:00

  Ahoj holky, dneska jsem byla na kontrole a rtg kotníku.musim zaklepat dopadla jsem dobře jizva… Diskutovat

 • Adéla (Zkušenosti s léčbou akné) 18. září 2019, 18:39:08

  Byla jste u někoho? Mě se začalo akné docela tvořit. Diskutovat

Napsali jste nám

Děkujeme Vám za všechny dotazy a připomínky.
Vaše redakce

Naši partneři
Inzerce
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.